Jestes w: O firmie

LICENCJA PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO DRUGIEGO STOPNIA

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia służy do:

1.    licencja-zabezpieczeniaelektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania
2.    Montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,
       oraz do:
3.    opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego,
4.    organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

O licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
1.    posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomośc języka polskiego,
2.    ukończyła 21 lat,
3.    ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem,
4.    nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,

zabezpieczenie-domuLicencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie, która:
1.    posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
2.    posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarski.
3.    posiada wykształcenie, co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Zrealizowane usługi

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STIS

  • Adres:      Dąbrowice 245
                    96-124 Maków
  • Telefon:    602-77-96-02
  • TEL/FAX:  (46) 833-61-78
  • Email:       stis@ stis.pl
  • WWW:       stis.com.pl